Just another WordPress.com site

Archive for the ‘fuarlar’ Category

Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi…

Bir KOBİ sahibisiniz fakat yenisiniz, tanıtıma ihtiyacınız var veya büyümek istiyorsunuz. Gel gör ki kısıtlı bir bütçeye sahip olduğunuzdan fuarlara katılamıyorsunuz… Peki bu projeden haberiniz var mı..?
……………………………………………………………………………………………….
Girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek amacıyla, TOBB bünyesinde bulunan  “Kadın Girişimciler Kurulu”nun koordinasyonunda gerçekleştirilen projelerden kadın girişimcilerin ürettikleri mal ve hizmetleri tanıtırken yeni ticari ilişkiler kurmalarına imkân sağlayacak en etkin platform olan fuarlarda ücretsiz olarak yer almalarını sağlamalarını amaçlayan projelerden biri “Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi”dir.

Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesine İlişkin Yönerge’nin ilgili maddeleri ise aşağıda sunulmuştur. 

Proje katılımcısı olma  başvurusunda bulunacaklarda aranacak şartlar:
MADDE 8 – (1) Proje katılımcısı olma başvurusunda bulunabilmesi için bir firmanın;
    a) Ticaret ve sanayi, ticaret, sanayi veya deniz ticaret odasına kayıtlı olması,
    b) Gerçek kişi firmalarda firma sahibinin kadın girişimci olması, tüzel kişi firmalarda ise ortaklık payının en az %50’sinin kadın girişimcilere ait olması,
    c) Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosunun iki milyon Yeni Türk Lirasını aşmaması,
    d) Temel faaliyetinin, proje katılımcısı olma başvurusunda bulunduğu fuarın konusuna uygun olması
gerekir.
              (2) Bir firma, bu Proje kapsamında en çok iki kere proje katılımcısı olabilir.


Proje Katılımcısı olma başvurusunda verilecek belgeler
MADDE 9 – (1) Proje Katılımcısı olma başvurusunda bulunacak firmalar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvururlar.
a) Örneği Kurul tarafından belirlenen başvuru formu ve taahhütname.
    b) Ana sözleşmesinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da tasdikli örneği.
    c)Üyesi olduğu odadan alınan faaliyet belgesi.
    ç)Firmayı bağlayıcı işlemler yapma konusunda hukuken temsile yetkili kılınan kişilere ilişkin tarihi altı aydan daha eski olmayan imza sirküleri.
    d) Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait gelir tablosu.
    e) Başvuruda bulunulan tarih itibariyle son bir ay içerisinde düzenlenmiş olan mali bilanço.
    f) Firmanın kadın girişimci ortaklarına ait nüfus cüzdanı örneği.

    (2) Firma, başvuruda bulunduğu yıl kurulmuş ise (d) bendinde belirtilen belge talep edilmez.
   
Proje Katılımcısı olma başvurusunun yapılacağı yerler
MADDE 10 – (1) Proje Katılımcısı olma başvurusu, firmanın faaliyet gösterdiği il sınırları içerisinde, bünyesinde İl Kadın Girişimciler Kurulu oluşturulmuş oda / borsaya yapılır.

(Dikkat: Fuar başvurularının bağlı bulunulan oda/borsa’ya, fuarın başlama tarihinden 3 ay önce yapılması önem arz etmektedir.)

Proje Ortağı Fuar Düzenleyicisi tarafından sağlanacak desteğin kapsamı
MADDE 12 – 

     (1) Proje ortağı düzenleyici, destek kapsamına aldığı fuar / fuarlarında ücretsiz olarak,   

a)    5 ayrı proje katılımcısı için en az 15’er m2 genişliğinde 5 ayrı stand alanının tahsis edilmesi,
b)    Bu alanlara standart donanıma sahip stand kurulması,
c)    Standların zemininin halı vb. malzemeyle kaplanması,
d)    Proje katılımcılarına 1 adet masa ve 4 adet sandalye ile 1 adet dolap verilmesi,
e)    Standart stand aydınlatmasının yapılması,
f)    Stand üzerinde yer alacak firma unvanı, Birlik tarafından belirlenecek Logo ve ibareden oluşan alınlık yazısının hazırlanmasını
sağlar.

    (2) Bunların dışındaki diğer masraflar ise Proje Katılımcısı tarafından karşılanır.

Yönergede belirtilen koşullara haiz olan başvuru sahipleri, ilgili websitesi’nden indirdikleri başvuru formunu ve yukarıda sunulan  başvuru belgelerini TOBB’ne eksiksiz ulaştırılmak üzere Odamız adresine iletmeleri gerekmektedir.  Proje Katılımcısı olma başvuruları ise TOBB  Kurulu tarafından sonuçlandırılacaktır. 


BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN:

İSTANBUL TİCARET ODASI
FUARLAR VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESİ
Tel        : (212) 455 61 06 
Faks    : (212) 520 15 26
e-posta: mine.gunes@ito.org

Adres: İstanbul Ticaret Odası / Fuarlar ve Dış İlişkiler Şubesi 
          Reşadiye Cad. 34112  Eminönü  / İstanbulNot: Proje ile ilgili olarak daha detaylı bilgi (Proje Yönergesi, Katılım Koşulları ve Gerekli Belgeler, Başvuru Formu, Fuar Listesi) www.kadingirisimciler.org.tr web adresinden edinilebilir.

Tag Cloud